Regulamin Programu Partnerskiego

Preambuła

Organizatorem Programu Partnerskiego jest firma Marcin Pijaczyński Marpij działająca pod marką Ticketowo.pl.

Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Brak aktywności – sześciomiesięczny okres w którym Organizator nie dokonuje publikacji wydarzeń biletowanych.
2. Nowy Organizator – podmiot gospodarczy zarejestrowany w serwisie Ticketowo.pl w wyniku polecenia.
3. Organizator – podmiot gospodarczy zarejestrowany w serwisie Ticketowo.pl.
4. Partner – każdy Organizator współpracujący z serwisem Ticketowo.pl.
5. Ticketowo.pl – serwis internetowy służący do sprzedaży biletów na różnego rodzaju wydarzenia, dostępny na stronie https://ticketowo.pl.

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy portalem Ticketowo.pl a Partnerem, którym może zostać każdy Organizator akceptujący niniejszy regulamin poprzez polecanie serwisu Ticketowo.pl.
2. Istotą Programu Partnerskiego jest polecenie przez Organizatora serwisu Ticketowo.pl i uzyskanie w ten sposób niższych prowizji związanych ze sprzedaży biletów za pośrednictwem systemu Ticketowo.pl, określonych w dalszej części niniejszego Regulaminu.

§2 Polecanie serwicu Ticketowo.pl

1. Organizator poleca serwis Ticketowo.pl innym podmiotom gospodarczym.
2. Portal Ticketowo.pl uznawany jest za polecony przez Organizatora , jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
    a. Organizator wyśle na adres poczty elektronicznej kontakt@ticketowo.pl informację o poleceniu przez siebie Nowego organizatora z podaniem jego nazwy.
    b. Polecony podmiot gospodarczy (Nowy Organizator) dokona samodzielnej rejestracji na stronie rejestracji.
    c. Nowy Organizator opublikuje wydarzenie biletowane w serwisie Ticketowo.pl.

§3 Zasady przyznawania niższych prowizji

1. W wyniku polecenia prowizja od sprzedaży Organizatora polecającego zostanie pomniejszona o 2 punkty procentowe.
2. Pomniejszona prowizja będzie obowiązywać przy sprzedaży za pośrednictwem serwisu Ticketowo.pl trzech kolejnych wydarzeń biletowanych.
3. Pomniejszenie wspomniane w punkcie 3.1 zacznie obowiązywać w momencie publikacji pierwszego wydarzenia przez Nowego Organizatora
4. Nowy Organizator po opublikowaniu pierwszego wydarzenia uzyskuje obniżenie wysokości prowizji o 2 punkty procentowe. Obniżenie prowizji obowiązuje podczas sprzedaży biletów na pierwsze wydarzenie Nowego Organizatora.
5. Organizator ma prawo do polecenia dowolnej liczby Nowych Organizatorów. Polecenia się sumują. Polecenie kolejnego Nowego Organizatora skutkuje dodaniem trzech nowych wydarzeń do aktualnej puli wydarzeń o pomniejszej prowizji.

§4 Postanowienia końcowe

1. W przypadku rozwiązania przez Organizatora umowy z portalem Ticketowo.pl lub 6-miesięcznym brakiem aktywności związanej z publikacją w serwisie Ticketowo.pl wydarzeń biletowanych, obniżenie prowizji przestaje obowiązywać.
2. Serwis Ticketowo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu Programu Partnerskiego po uprzednio opublikowaniu go na stronie https://www.ticketowo.pl/partnerzy, na minimum 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka