Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administrator usługi „Organizator” i „Bilety” świadczonych za pośrednictwem serwisu Ticketowo przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności swoich użytkowników. Mając na uwadze poszanowanie prywatności każdego internauty pragniemy zapewnić, że robimy wszystko aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa. Odwiedzając stronę www.ticketowo.pl użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował poniższe zapisy. 1. Niniejsza Polityka prywatności razem z Regulaminami świadczenia usług dostępnych na stronie Ticketowo.pl łącznie stanowią „Warunki" świadczenia usługi.
2. W ramach świadczenia Usługi Administrator danych przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
3. Administrator wyróżnia następujące rodzaje przetwarzanych danych:
    a. Dane osobowe, dobrowolnie dostarczane przez użytkowników, niezbędne do rejestracji w Usłudze, korzystania z niej oraz kontaktu z Użytkownikiem, takie jak imię, nazwisko, nazwa reprezentowanej firmy, numer telefonu, adres e-mail.
    b. Dane osobowe, dobrowolnie dostarczane przez użytkowników, niezbędne do dokonania płatności za korzystanie z Usługi, takie jak adres płatnika, numer karty kredytowej, imię i nazwisko posiadacza karty termin jej wygaśnięcia, numer identyfikacji podatkowej.
    c. Dane dotyczące aktywności użytkowników na stronie www.ticketowo.pl wraz z plikami cookies. Są to między innymi informacje o używanych przez użytkowników systemach operacyjnych, przeglądarkach, rozdzielczościach, liczbie i źródłach ich odwiedzin i czasie spędzonym w witrynie. Dane te mogą być wykorzystywane do mierzenia sposobu wykorzystania witryny i jej optymalizacji w tym podwyższania poziomu jej użyteczności.
    d. Dane, w tym dane osobowe, pozyskane poprzez dedykowane Aplikacje w serwisie Facebook związane ze świadczeniem usługi. Są to między innymi dane o aktywnościach Użytkownika oraz stronach w serwisie Facebook.com, którymi zarządza. Administrator przetwarza je w sposób określony w regulaminach usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Ticketowo dostępnych na stronie www.ticketowo.pl/regulamin_bilety, www.ticketowo.pl/regulamin_organizator, . Zanonimizowane dane zbiorcze Administrator może wykorzystywać do tworzenia własnych analiz i raportów (także publicznie dostępnych).
4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
5. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Usługi, a następnie zostaną usunięte z Bazy.
6. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.
7. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Administratora np. wykorzystując formularz kontaktowy na stronie www.ticketowo.pl . W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz Usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.
8. Polityka prywatności może ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na stronie www.ticketowo.pl, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia email).

Ticketowo to kompleksowa platforma do organizowania biletowanych wydarzeń.
Wybierz Ticketowo by zmaksymalizować wpływy swojej firmy.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka