Regulamin z korzystania z usługi "Bilety"

Preambuła

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usługi „BILETY” w ramach serwisu internetowego Ticketowo.pl, zwanego dalej "TICKETOWO", zarządzanego przez Marcina Pijaczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Pijaczyński Marpij, wpisanego do rejestru przedsiębiorców, NIP 8941299544, REGON 021775087, z siedzibą przy ulicy Wietrznej 43, 53-024 Wrocław. Za pośrednictwem serwisu TICKETOWO w ramach usługi „BILETY” świadczona jest e-usługa pośrednictwa w dystrybucji biletów.

Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:s

1. Regulamin – niniejszy Regulamin usługi „Bilety” oferowanej w ramach Serwisu Ticketowo.
2. „Bilety” – usługa realizowana w serwisie Ticketowo polegająca pośrednictwie w sprzedaży biletów na różnego rodzaju wydarzenia oferowane przez organizatorów współpracujących z serwisem Ticketowo.
3. Marpij – zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców działalność gospodarcza występująca pod nazwą Marcin Pijaczyński Marpij, zarządzająca stroną internetową Ticketowo.pl.
4. Użytkownik serwisu – osoba fizyczna lub prawna, która dokonała rejestracji w serwisie internetowym Ticketowo.pl w charakterze nabywcy biletów lub osoba, która dokonałą zakupu biletu pomijając proces rejestracji.
5. System płatności – system, za pomocą którego pobierane są płatności za usługi realizowane w serwisie Ticketowo.pl. Płatności są obsługiwane przez serwis Przelewy24 będący własnością firmy DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. DialCom24 Sp. z o.o. działa jako agent PayPro SA. PayPro SA prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług płatniczych w oparciu o art. 171 Ustawy o Usługach Płatniczych w zakresie usług płatniczych przewidzianych dla działalności Agenta Rozliczeniowego.
Rejestracja w serwisie TICKETOWO w charakterze nabywcy biletów oraz korzystanie z e-usługi bez rejestracji, bezpośrednio za pośrednictwem strony Ticketowo.pl jej partnerów lub dowolnego innego kanału dystrybucji podlegają niniejszemu Regulaminowi.

§1 Postanowienia Ogólne

1. Korzystanie z usługi „Bilety” w ramach Serwisu Ticketowo oznacza akceptację niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.
2. Korzystanie z usługi „Organizator” wymaga posiadania urządzeń zapewniającego dostęp do sieci internet oraz posiadania zaktualizowanej przeglądarki internetowej zapewniającej prawidłowe wyświetlanie stron internetowych.

§2 Korzystanie z usługi „Organizator”

1. Użytkownik serwisu Ticketowo wyraża wolę korzystania z usługi „Bilety” przechodząc przez proces rejestracji w charakterze nabywcy biletóa. bądź dokonując zakupu biletu z pominięciem procesu rejestracji.
2. Użytkownik ma dostęp do usługi „Bilety” za pośrednictwem indywidualnego Konta lub dokonując zakupu biletu z pominięciem procesu rejestracji.
3. Dostęp do Konta jest możliwy tylko po dokonaniu poprawnej identyfikacji Użytkownika na podstawie właściwego identyfikatora i hasła.
4. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego lub przejście do zakupu biletu bez rejestracji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w jego brzmieniu aktualnym, w momencie Rejestracji Danych.
5. Usługa „Bilety” jest dostępna przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
6. Dokonanie płatności za usługę może nastąpić w bezpiecznej formie płatności elektronicznych, przelewem lub systemem PayPal. Aktualny cennik jest zawsze dostępny pod adresem internetowym http://ticketowo.pl/cennik
7. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną. Zakupione bilety przekazywane są Klientowi w formie elektronicznej niezwłocznie po dokonaniu płatności.
8. Serwis Ticketowo nie występuje w charakterze organizatora wydarzeń biletowanych. Zwrot zakupionych biletów możliwy jest zgodnie z zasadami określonymi przez organizatora wydarzenia. Klient zapoznaje się z regulaminem imprezy przed zakupem biletu.

§3 Licencje i Prawa Autorskie

1. Marpij oświadcza, że jest twórcą serwisu Ticketowo oraz świadczonej za jego pośrednictwem usługi „Bilety”, posiada prawa do jej oferowania Użytkownikom.
2. Usługa jest chroniona Prawem Autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich, oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej.

§4 Reklamacje

1. Skargi/reklamacje Klient może składać listownie na adres siedziby firmy Marpij lub na adres e-mail: kontakt@ticketowo.pl.
2. Skarga/reklamacja powinna określać:
  a. przedmiot skargi/reklamacji,
  b. dane Użytkownika i jego podpis, jeśli skarga/reklamacja składane są listowanie,
  c. przedstawienie okoliczności uzasadniających skargę/reklamację, wraz z żądaniem Klienta.
3. Skarga/reklamacja dotycząca obsługi technicznej jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od jej przyjęcia.
4. Pozostałe skargi/reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Marpij.
5. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, mogących skutkować przedłużeniem terminu rozpatrzenia skargi/reklamacji Marpij informuje Użytkownika o tym fakcie.
6. Odpowiedź na skargę/reklamację każdorazowo zawiera uzasadnienie.

§5 Odpowiedzialność za zobowiązania

1. Marpij dochowuje najwyższej staranności dla zapewnienia ciągłości i poprawności świadczonych usług.
2. Marpij nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
  a. dokonaniem zmian w Koncie Użytkownika i zarządzanych przez niego stronach mobilnych z wykorzystaniem identyfikatora i Hasła przez osoby trzecie,
  b. przerwę w świadczeniu e-usługi, jeśli spowodowane to zostało problemem technicznym, teletransmisyjnym lub awarią,
  c. działaniem organów władzy publicznej, w szczególności przez zmianę przepisów prawnych, które uniemożliwiają należyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.
  d. działaniami siły wyższej, przez które rozumie się zdarzenia nadzwyczajne zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia, a w przypadku ich przewidzenia - niemożliwe do zapobieżenia, stanowiące przeszkodę należytego wykonania zobowiązań.
3. Marpij nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego użycia identyfikatora i Hasła.
4. Marpij zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia świadczenia usługi w przypadku:
  a. podejrzenia ujawnienia osobom nieuprawnionym identyfikatora Klienta lub Hasła,
  b. podejrzenia wystąpienia Konfliktu interesów,
5. Marpij zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi oraz zablokowania dostępu do serwisu Ticketowo w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia łamania postanowień niniejszego regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa.

§6 Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Marcin Pijaczyński Marpij.
2. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane w ramach usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Ticketowo są uprawnione do wglądu i ich modyfikacji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych: Marcin Pijaczyński Marpij. Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane w celu realizacji zakupu abonamentu, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Operatora, wynikających z przepisów prawa.
4. Marcin Pijaczyński Marpij szanując prywatność Użytkownika oświadcza, że Dane Osobowe Użytkownika nigdy i pod żadnym pozorem nie są udostępniane osobom trzecim. Dane Użytkownika służą tylko i wyłącznie do komunikacji z Marpij (ochrona danych osobowych zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Dyrektywą UOKiK), zgodnie z Polityką Prywatności.

§7 Postanowienia Końcowe

1. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony swoich danych udostępnionych w serwisie Ticketowo oraz do nie udostępniania tych danych osobom trzecim.
2. Marpij może z ważnych przyczyn dokonać Zmiany Regulaminu, w szczególności w związku z wprowadzaniem nowych funkcji lub produktów. O zmianie Użytkownicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej Ticketowo. Aktualny Regulamin znajduje się zawsze pod adresem: http://ticketowo.pl/regulamin_bilety.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2014 r.

Ticketowo to kompleksowa platforma do organizowania biletowanych wydarzeń.
\ Wybierz Ticketowo by zmaksymalizować wpływy swojej firmy.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka